วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

ประวัติส่วนตัว
 ชื่อ                    :   นางสุจิตรา  จินดานิล

 สถานที่ทำงาน   โรงเรียนวัดจันดี
                             ตำบลหลักช้าง
                             อำเภอช้างกลาง
                             จังหวัดนครศรีธรรมราช                          
                        
ประวัติการศึกษา : ครุศาสตรบัณฑิต
                              วิชาเอกสขศึกษา วิชาโทภาษาไทย
                              วิทยาลัยครูสงขลา

                           :ครุศาสตรมหาบัณฑิต
                            สาขาการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
                            มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

  ปัจจุบัน            : กำลังศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร
                            สาขาการบริหารกการศึกษา
                            มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

งานในหน้าที่    : สอนประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
                        : หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

 ปรัชญา          :อดทน อดกลั้น นำไปสู่ความสำเร็จ

 คติธรรม        : คิดดี พูดดี ทำดี แล้วจะได้รับแต่สิ่งดีดี

กิจกรรมที่ 1 แนะนำโรงเรียน

ผลงานครูสุจิตรา

ครูสุจิตรา on PhotoPeach

คำถามชวนคิด

ดอกกุหลาบ on PhotoPeach

ผู้ติดตาม