วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

กิจกรรมที่ 5

1. ขั้นตอนวิธีการไปศึกษาดูงานประเทศมาเลเซียและประเทศสิงคโปร์   ระหว่างวันที่ 24 -28 มกราคม 2554
     - ประชุมสมาชิกในห้องเพื่อสำรวจสถานที่ศึกษาดูงาน งสมาชิกมีมติเป็นเอกฉันท์ที่จะไปศึกษา  ดูงานประเทศมาเลเซียและประเทศสิงคโปร์
    -  นำเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติจากมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช
    - ติดต่อบริษัททัวร์  ซึ่งคณะกรรมการมีมติเลือกบริษัทศิรินครทัวร์ เป็นผู้ดูแลและจัดกิจกรรมศึกษาดูงานในครั้งนี้
     - บริษัทศิรินครทัวร์นำสมาชิกที่ยังไม่มีหนังสือเดินทางไปทำหนังสือเดินทางที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี
     - บริษัทศิรินครทัวร์มาพบปะสมาชิกเพื่อแจ้งข้อตกลงเบื้องต้น และข้อมูลในการเตรียมตัวก่อนออกเดินทาง
     - เดินทางไปศึกษางาน ณ  Seklolah Kebangsaan Kodiag school    ประเทศมาเลเซีย     
     - ทัศนศึกษา ณ ประเทศสิงคโปร์            

กิจกรรมที่ 6

การเรียนรู้วิธีการสร้างบล็อกและการเรียนรู้ผ่านบล็อก
การเรียนรู้วิธีการสร้างบล็อกและการเรียนรู้ผ่านบล็อก เป็นการจัดการเรียนรู้ที่น่าสนใจที่จะนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งสามารถนำไปปรับใช้ได้ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และ  ถือว่าเป็นสื่อที่ทันสมัย ที่สามารถกระตุ้นผู้เรียนให้เกิดความสนใจในบทเรียนที่ครูผู้สอนถ่ายทอดได้ดี และยังเป็นสื่อที่ทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ในทุกสถานที่ที่มีระบบอินเทอร์เน็ต ทั้งที่บ้าน   ที่โรงเรียน หรือตามที่สาธารณะต่างๆ ซึ่งปัจจุบันได้มีการปล่อยสัญญาณ Wireless ให้บริการหลายๆ สถานที่
ผลดีของการเรียนรู้ผ่านบล็อก

กิจกรรมที่ 4

ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลทั่วไป
ชื่อสถานศึกษา   โรงเรียนวัดจันดี    
        ตั้งอยู่  หมู่ 10 ตำบล หลักช้าง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์  80250    โทรศัพท์   075-486-315 
                 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
                 เปิดสอนตั้งแต่ระดับ  ชั้นอนุบาลศึกษา  ถึงระดับ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

กิจกรรมที่ 3

การใช้โปรแกรม Spss for windows

การหาค่าร้อยละของข้อมูล  มีขั้นตอนดังนี้
1 .เข้าโปรแกรม spss ซึ่งเข้าได้ 2วิธี ดังนี้
1.1      ดับเบิ้ลคลิกที่ ไอคอน Spss บนหน้า เดสท๊อป
1.2      คลิกที่ปุ่ม start > Spss for windows

วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

ประวัติส่วนตัว
 ชื่อ                    :   นางสุจิตรา  จินดานิล

 สถานที่ทำงาน   โรงเรียนวัดจันดี
                             ตำบลหลักช้าง
                             อำเภอช้างกลาง
                             จังหวัดนครศรีธรรมราช                          
                        
ประวัติการศึกษา : ครุศาสตรบัณฑิต
                              วิชาเอกสขศึกษา วิชาโทภาษาไทย
                              วิทยาลัยครูสงขลา

                           :ครุศาสตรมหาบัณฑิต
                            สาขาการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
                            มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

  ปัจจุบัน            : กำลังศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร
                            สาขาการบริหารกการศึกษา
                            มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

งานในหน้าที่    : สอนประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
                        : หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

 ปรัชญา          :อดทน อดกลั้น นำไปสู่ความสำเร็จ

 คติธรรม        : คิดดี พูดดี ทำดี แล้วจะได้รับแต่สิ่งดีดี

กิจกรรมที่ 1 แนะนำโรงเรียน

ผลงานครูสุจิตรา

ครูสุจิตรา on PhotoPeach

คำถามชวนคิด

ดอกกุหลาบ on PhotoPeach

ผู้ติดตาม