วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

กิจกรรมที่ 4

ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลทั่วไป
ชื่อสถานศึกษา   โรงเรียนวัดจันดี    
        ตั้งอยู่  หมู่ 10 ตำบล หลักช้าง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์  80250    โทรศัพท์   075-486-315 
                 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2
                 เปิดสอนตั้งแต่ระดับ  ชั้นอนุบาลศึกษา  ถึงระดับ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
สภาพชุมชนโดยรวม
                สภาพชุมชนเป็นชุมชนขนาดกลาง อยู่ใกล้ตลาดจึงเป็นชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบท ประชากรส่วนใหญ่เป็นคนในท้องถิ่น มีการประกอบอาชีพหลากหลาย แต่มีอาชีพการทำสวนยางพาราเป็นอาชีพหลัก บางส่วนประกอบอาชีพค้าขายและรับจ้างทำงานในโรงงานยางพารา ประชากรบางส่วนเป็นประชากรที่ย้ายถิ่นฐานมาจากถิ่นอื่น เข้ามาเพื่อประกอบอาชีพและสร้างหลักปักฐานในพื้นที่ รายได้เฉลี่ยของประชากรในชุมชนประมาณ 3,000 บาท/เดือน ประชากรในชุมชนนับถือศาสนาพุทธ มีการปฏิบัติตามประเพณีของชาวพุทธ และประเพณีท้องถิ่น เขตพื้นที่บริการของโรงเรียนคือ หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 7  และ หมู่ที่ 10 ตำบลหลักช้าง  อำเภอช้างกลาง ชุมชนใกล้เคียง คือชุมชนเกาะค่างขาว ตำบลฉวาง, ชุมชนบ้านนาวา  หมู่บ้านควนพลอง และเทศบาลตำบลจันดี ซึ่งเป็นชุมชนนอกเขตบริการนิยมส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนวัดจันดี ภารกิจของโรงเรียนวัดจันดีจึงมีหน้าที่สนองความต้องการของชุมชนในการจัดการศึกษาตามหลักสูตร โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง นอกจากนั้นยังได้นำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาร่วมในการดำเนินการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระ  การเรียนรู้ต่างๆ เนื่องจากในชุมชนมีแหล่งเรียนรู้และมีผู้ที่มีความสามารถในวิทยาการสาขาต่างๆ หลายท่าน เป็นการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด และยังเป็นการจัดการเรียนรู้ที่ชุมชนได้มีส่วนร่วมทำให้เกิดการประสานความร่วมมือที่ดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
                ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ ประเพณีสารทเดือนสิบ ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีการบวช ประเพณีสรงน้ำพ่อท่านคล้อย และประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุน้อย
                ผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับประถมศึกษา
                ผู้ปกครองนักเรียนร้อยละ 40 มีฐานะครอบครัวยากจน
ผู้ปกครองนักเรียนร้อยละ 95 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
ผู้ปกครองนักเรียนร้อยละ 91 นับถือศาสนาพุทธ
ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อเดือน 3,000 บาท/ครอบครัว
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน

1.     ปัจจัยด้านโครงสร้างและนโยบายขององค์กร

ด้านโอกาส
ด้านอุปสรรค
1. โรงเรียนมีการปรับเปลี่ยนนโยบายตามความเหมาะสมของสถานการณ์
2. โรงเรียนกำหนดนโยบายอย่างมีแบบแผนชัดเจน
3.  โรงเรียนกำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจไว้ชัดเจน
   จึงมีจุดมุ่งหมายในการดำเนินงาน
1.        บุคลากรบางส่วนมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย
2.        โรงเรียนกำหนดผู้รับผิดชอบ แผนงานนโยบายไม่ต่อเนื่อง
3.        งานบางอย่างปฏิบัติได้ยังไม่ตรงเป้าหมายและพันธกิจ  2.     ปัจจัยด้านผลผลิตและบริการ

ด้านโอกาส
ด้านอุปสรรค
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยเฉลี่ย
    อยู่ในระดับสูง
2. โรงเรียนให้บริการอาหารกลางวันฟรีแก่
    นักเรียนที่ขาดแคลน
3. โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
4. ให้บริการผู้ปกครองอย่างรวดเร็ว
5. ให้บริการด้านอาคารสถานที่แก่ชุมชนอย่างทั่วถึง
6. ให้บริการอุปกรณ์ เครื่องใช้ แก่ชุมชนอย่างทั่วถึง
7. ให้บริการประชาสัมพันธ์ ด้านข่าวสารแก่ชุมชน
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนยังไม่เป็นที่น่าพอใจ
2. โรงเรียนยังให้ความสำคัญในการจัดกิจกรรม
     ของชุมชนเท่าที่ควร
3.การประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักเรียน
    ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
4. การประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการยังไม่ทั่วถึง
5. นักเรียนบางส่วนไม่ได้ทำประกันอุบัติเหตุ
6. ห้องสมุดมีหนังสือค้นคว้าอ้างอิงไม่เพียงพอ
7. การบริการอาหารกลางวันไม่เพียงพอกับ
    จำนวนนักเรียนที่ขาดแคลน
8. การบริการด้านความสะดวกสะอาดของ
   โรงอาหารยังไม่ดีเท่าที่ควร
9. การบริการอาหารกลางวันของแม่ค้ายังไม่ถูก
    สุขลักษณะเท่าที่ควรและบางครั้งไม่เพียงพอ
10. มีจุดบริการน้ำดื่มน้ำใช้ที่สะอาดและถูก
    สุขลักษณะไม่ทั่วถึงทุกอาคาร


3.     ปัจจัยด้านบุคลากร

ด้านโอกาส
ด้านอุปสรรค
1. บุคลากรมีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน
2. บุคลากรอยู่ในวัยทำงาน มีสุขภาพจิตดี
3. บุคลากรมีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพครู
4. ผู้บริหารและบุคลากรจบการศึกษาขั้นต่ำระดับ
    ปริญญาตรี
5.บุคลากรในองค์กรมีความรัก ความสามัคคีกัน
6. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการปฏิรูป
   การศึกษา
7. บุคลากรมีความเข้าใจระเบียบปฏิบัติทางราชการ
8. บุคลากรมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
1. บุคลากรสอนไม่ตรงตามสาขาวิชาเอกที่จบมา
2. บุคลากรทำงานหลายหน้าที่
3. บุคลากรขาดขวัญ/กำลังใจ


4.     ปัจจัยด้านการเงิน

ด้านโอกาส
ด้านอุปสรรค
1. โรงเรียนมีรายได้นอกงบประมาณจากการให้
    แม่ค้าประมูลขายอาหาร ทำให้มีงบประมาณ
    ในการบริหารจัดการคล่องตัว
1. ไม่ได้ใช้งบประมาณตามแผนที่กำหนดไว้
2. การจัดสรรงบประมาณล่าช้า
3. การวางแผนงบประมาณการใช้จ่ายประจำปี
   ขาดการวางแผนร่วมกันกับทุกฝ่ายงาน


5.     ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ

ด้านโอกาส
ด้านอุปสรรค
1. โรงเรียนมีเป้าหมาย แผนงานและโครงการที่
    ชัดเจนในการดำเนินงาน
2. มีการประชุมวางแผนการปฏิบัติงานอย่าง
   เป็นระบบ
3. มีการติดต่อและประสานงานกับชุมชนและ
    หน่วยงานต่างๆ ได้สะดวกเพราะโรงเรียนเป็น
    ที่ตั้งศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 20
4. โรงเรียนเป็นศูนย์กลางของชุมชน
1. การประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่ข่าวสาร
  ยังไม่ดีเท่าที่ควร
2. การจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศยังไม่เป็นระบบ
3. การประเมินผลและสรุปผลการปฏิบัติงานยังขาดการต่อเนื่องและเป็นระบบ6.     ปัจจัยด้านวัสดุอุปกรณ์และอาคารสถานที่

ด้านโอกาส
ด้านอุปสรรค
1. มีจัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนได้เอื้อต่อ
    การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
2. มีห้องเรียนเพียงพอสำหรับการจัดชั้นเรียน
3. มีวัสดุอุปกรณ์ เครื่องอำนวยความสะดวกให้
   แก่นักเรียนใช้พอสมควร
4.. โรงเรียนมีห้องปฏิบัติการพิเศษ เช่น
    ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องวิทยาศาสตร์
5. โรงเรียนให้บริการวัสดุอุปกรณ์และอาคาร
    สถานที่แก่ชุมชน
7.             โรงเรียนจัดที่รอรับ-ส่งนักเรียนอย่างเป็นระบบ

1. สถานที่รงเรียนแออัด ขาดสนามกีฬา
2.  โรงเรียนมีงบประมาณซ่อมบำรุงอุปกรณ์
    คอมพิวเตอร์จำกัดไม่เพียงพอ

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก


1. ปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม

ด้านโอกาส
ด้านอุปสรรค
1. ชุมชนยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณี
    ท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของไทย
2. ชุมชนเห็นความสำคัญของการศึกษาและ
    ให้การสนับสนุนในการจัดการศึกษา
3.ประชากรในชุมชนส่วนใหญ่มีสุขภาพดี
4. ประชากรในชุมชนอยู่ในวัยทำงาน

1. จำนวนเด็กในเขตบริการมีจำนวนลดลง
    ทำให้จำนวนนักเรียนลดลง
2. ชุมชนตั้งอยู่ในแหล่งสถานเริงรมย์ มีความ
    เสี่ยงต่ออบายมุข
3.ประชาการในชุมชนมีการเคลื่อนย้ายบ่อย
4. ชุมชนให้ความสำคัญต่อสถาบันครอบครัว
    ค่อนข้างน้อย


2. ปัจจัยด้านเทคโนโลยี

ด้านโอกาส
ด้านอุปสรรค
1. ชุมชนใช้เทคโนโลยีในการติดต่อข่าวสารและ
    การคมนาคมได้อย่างรวดเร็วและทันสมัย
2. ชุมชนมีแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
3. ชุมชนได้รับการสนับสนุนในการใช้เทคโนโลยี
1. ชุมชนขาดการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
2. ชุมชนไม่ได้รับการสนับสนุนจากภูมิปัญญา
3. ชุมชนขาดการวิเคราะห์ในการใช้เทคโนโลยี


3. ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ

ด้านโอกาส
ด้านอุปสรรค
1. ชุมชนมีทรัพยากรทางธรรมชาติที่สมบูรณ์
2. ชุมชนได้รับการสนับสนุนจากสถาบันการเงิน
1. ชุมชนมีรายได้ไม่สม่ำเสมอ
2. ชุมชนมีรายได้ค่อนข้างต่ำ ประกอบอาชีพ
   รับจ้างเป็นส่วนใหญ่


4. ปัจจัยด้านการเมืองและกฎหมาย

ด้านโอกาส
ด้านอุปสรรค
1. คณะกรรมการสถานศึกษาและบุคคลภายนอก
    มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
2. ชุมชนมีส่วนร่วมในการใช้สิทธิในการบริหาร
    ระดับท้องถิ่น
3. ชุมชนมีความรู้พื้นฐาน ทางด้านกฎหมายมากขึ้น
1. ชุมชนยึดติดตัวบุคคลมากเกินไป
2. การสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐ       
    (การปกครองส่วนท้องถิ่น) ยังให้การสนับสนุน
   ด้านการศึกษาเท่าที่ควร
3. ชุมชนยังเข้าใจบทบาทในการมีส่วนร่วม
   ไม่เพียงพอ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กิจกรรมที่ 1 แนะนำโรงเรียน

ผลงานครูสุจิตรา

ครูสุจิตรา on PhotoPeach

คำถามชวนคิด

ดอกกุหลาบ on PhotoPeach

ผู้ติดตาม