วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

กิจกรรมที่ 5

1. ขั้นตอนวิธีการไปศึกษาดูงานประเทศมาเลเซียและประเทศสิงคโปร์   ระหว่างวันที่ 24 -28 มกราคม 2554
     - ประชุมสมาชิกในห้องเพื่อสำรวจสถานที่ศึกษาดูงาน งสมาชิกมีมติเป็นเอกฉันท์ที่จะไปศึกษา  ดูงานประเทศมาเลเซียและประเทศสิงคโปร์
    -  นำเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติจากมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช
    - ติดต่อบริษัททัวร์  ซึ่งคณะกรรมการมีมติเลือกบริษัทศิรินครทัวร์ เป็นผู้ดูแลและจัดกิจกรรมศึกษาดูงานในครั้งนี้
     - บริษัทศิรินครทัวร์นำสมาชิกที่ยังไม่มีหนังสือเดินทางไปทำหนังสือเดินทางที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี
     - บริษัทศิรินครทัวร์มาพบปะสมาชิกเพื่อแจ้งข้อตกลงเบื้องต้น และข้อมูลในการเตรียมตัวก่อนออกเดินทาง
     - เดินทางไปศึกษางาน ณ  Seklolah Kebangsaan Kodiag school    ประเทศมาเลเซีย     
     - ทัศนศึกษา ณ ประเทศสิงคโปร์            

2. การปรับใช้สิ่งที่ได้เรียนรู้
 การศึกษาดูงาน ณ Sekolah  Kebangsaan Kodiag school  เริ่มต้นการศึกษาดูงาน ด้วยการแนะนำ คณะอาจารย์จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ซึ่งในการเดินทางในครั้งนี้ มีอาจารย์ จำนวน  5  ท่าน คือ ดร. นพรัตน์  ชัยเรือง  ผศ.ดร.ไพศาล  นิ่มสุวรรณ  ดร.ทรงพล โสภณ  อาจารย์สาลินี  จงใจสุรธรรม และอาจารย์เย็นฤดี   นักศึกษา  จำนวน  75   คน  
   
               เมื่อไปถึง Sekolah  Kebangsaan Kodiag school  มีการแสดงต้อนรับของนักเรียน และกล่าวต้อนรับ พร้อมนำเสนอข้อมูลต่าง ๆ ของโรงเรียน ซึ่งมีรายละเอียดพอที่จะสรุปได้ดังนี้
Sekolah  Kebangsaan Kodiag school  มี 3 อาคาร เปิดสอน 7 ชั้นเรียน  เปิดเรียนสัปดาห์ละ 5 วัน  มีครู 47 คน เป็นชาย 16 คน หญิง 31 คน  นักเรียนจำนวน 591 คน แต่ละชั้นแบ่งนักเรียนออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ คือ  Excellence   Genius และ  Smart เริ่มเรียนเวลา 7.30 น. เลิกเรียน 12.00 น. โรงเรียนส่งเริมกิจกรรมกีฬา มีโครงการ 1 นักเรียน 1 กีฬา  มีกองทุนค่าใช้จ่ายสำหรับนักเรียน  เช่น หนังสือยืมเรียน  อาหารกลางวัน เป็นต้น  การจัดห้องสำนักงาน และสิ่งแวดล้อมเรียบร้อย เรียบง่าย เน้นความเป็นระเบียบ การจัดห้องเรียนมีความสวยงาม แปลกใหม่ น่าสนใจ อาคารเรียนอนุบาลแยกต่างหาก มีช่วงเวลาพักผ่อนสำหรับนักเรียนอนุบาล ห้องน้ำห้องส้วมสะอาด  มีการวางแผนใช้ประโยชน์อาคารสถานที่อย่างลงตัวและคุ้มค่า

สิ่งที่นำมาปรับใช้ในการเรียนการสอน
-ในการศึกษาดูงานครั้งนี้ สิ่งที่น่าจะนำมาปรับใช้ในการเรียนการสอนในโรงเรียนของเราคือ การจัดแบ่งกลุ่มนักเรียนตามความสามารถ และจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับนักเรียนแต่ละคน  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพที่มีอยู่  อีกทั้งการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้แสดงออกความสามารถทางด้านกีฬา ส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดี  อยู่ในสังคมโรงเรียนอย่างมีความสุข  ส่วนจัดบรรยากาศในห้องเรียนที่สามารถจัดตกแต่งได้สวยงาม แปลกใหม่ กระตุ้นความสนใจของผู้เรียนได้ดี ห้องเรียนมีความปลอดโปร่ง มีแสดงสว่างเพียงพอ อุปกรณ์ในห้องเรียนไม่มาก มองดูแล้วสบายตา และในแต่ละห้องมีจำนวนนักเรียนไม่มมาก ไม่แออัด จึงเป็นห้องเรียนที่มีความเหมาะสมที่จะจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ดี มีบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้ได้ดี
 -  การทัศนศึกษา ณ เก็นติ้ง ซึ่งนาย ลิ้มโกตง เป็นผู้สร้างขึ้น การเดินทางไปได้เดินทางขึ้นทางกระเช้าลอยฟ้า ทำให้ได้ประสบการณ์ใหม่ที่มีความ ตื่นเต้นมาก เพราะได้นั่งกระเช้าไฟฟ้า (Genting Skyway) ขึ้นไปบนยอดเขาเก็นติ้งฝ่าสายหมองขาวๆ ที่สวยงามประทับใจที่สุด ระหว่างทางเมื่อมองลงมาด้านล่าง หรือมองด้านหน้าก็จะพบกับป่าอันอุดมสมบูรณ์ สวยงามและแปลกตากับต้นไม้ใหญ่ๆ เป็นอย่างมาก
 บนยอดเขาเก็นติ้งมีโรงแรมหรูระดับ 5 ดาวให้เลือกอยู่ 5 แห่งด้วยกัน ซึ่งราคาก็ต่างกันไปตามความหรูหราของโรงแรม  ซึ่งคณะดูงานได้พักที่ First World Hotel มี อย่างหนึ่งที่ทุกโรงแรมที่นี่เหมือน กันก็คือ ห้องทุกห้องจะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เพราะว่าอากาศที่บนยอดเขาเก็นติ้ง จะเย็นตลอดทั้งปีอยู่แล้ว แค่เปิดหน้าต่างแง้มไว้หน่อยเดียวก็เย็นจับใจแล้ว  โรงแรมที่นี่เค้าจะให้เช็คอินตอนบ่าย 3 โมง และ เช็คเอาท์ตอน เที่ยงตรง สำหรับภายในโรงแรม มีส่วนของช็อปปิ้งและร้านอาหารอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งมีร้านอาหารนานาชนิด ตั้งแต่ Fast food ไปจนถึง ภัตตาคารสุดหรู  มีสวนสนุก ซึ่งมีให้เลือกเล่นทั้งสวนสนุกในร่มและสวนสนุกกลางแจ้ง เพราะว่ามีเครื่องเล่นให้เลือกเล่นมากถึง 55 ชนิด ทั้งเครื่องเล่นประเภทหวาดเสียว เช่น Genting Sky Venture, Flying Coaster, Turbo Drop เป็นต้น และ รวมไปถึงเครื่องเล่นประเภทสนุกสนานสำหรับคุณน้องคุณหนูตัวน้อยๆ และที่พลาดไม่ได้ก็เห็นจะเป็นส่วนของ Snow World ซึ่งเป็น Snow World ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศมาเลเซีย  และที่นี่ก็ยังมี บ่อนคาสิโน  การเข้าไปในบ่อน ผู้ชายต้องสวมเสื้อเชิ้ต กางเกงยายาว ร้องเท้าหุ้มส้น ผู้หญิงแต่งแบบไหนก็ได้  
- การทัศนศึกษา ณ ประเทศสิงคโปร์  พบว่าสิงคโปร์ก้าวหน้าอย่างไม่หยุดนิ่งที่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลก    มีพื้นที่เท่ากับเกาะภูเก็ต ประมาณ 682.7 ตร.กม. แต่สร้างรายได้ประชาชาติสูงสุดติดระดับโลก 117,083 ล้านดอลลาร์สหรัฐ รัฐบาลสิงคโปร์เน้นสร้าง คุณภาพคน    โดยเน้นคุณภาพการศึกษาและความรู้เป็นพื้นฐานให้คนสิงคโปร์ทั้งชายและหญิงเป็นคน เก่ง แต่ก็ต้องประสบปัญหาด้านสังคม เมื่อพบว่าอัตราการเติบโตของประชากรลดลง เพราะประชากรไม่ยอมแต่งงานเพราะมุ่งทำงาน
สภาพอากาศ สิงคโปร์มีอากาศอบอุ่นชื้นตลอดทั้งปี มีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 24-31 องศาเซลเซียส ชุดที่สวมใส่ประจำวันควรเป็นเสื้อผ้าสำหรับฤดูร้อนที่เบาสบายและทำจากเส้นใย ธรรมชาติอย่างผ้าฝ้าย
เงินตรา สกุลดอลลาร์สิงคโปร์ 1 ดอลลาร์สิงคโปร์ คิดเป็นเงินไทยประมาณ 24.5 บาท (26 มกราคม 2554)          
น้ำดื่ม แพงมาก เพราะประเทศสิงคโปร์เป็นเกาะจึงไม่มีน้ำจืด รัฐจึงต้องซื้อน้ำจากประเทศมาเลเซียซึ่งส่งน้ำผ่านทางท่อขนาดใหญ่  น้ำของประเทศนี้สามารถดื่มน้ำจากก๊อกน้ำประปาได้อย่างปลอดภัย
ข้อห้ามที่สำคัญของประเทศสิงคโปร์ คือ การถ่มน้ำลาย การทิ้งขยะ กฎจราจร การข้ามถนน การสูบบุหรี่ ห้ามเคี้ยวหมากฝรั่ง ผู้ฝ่าฝืนจะถูกปรับเป็นเงิน 1,000 ดอลลาร์สิงคโปร์
สถานที่ที่ได้ไปทัศนศึกษาในประเทศสิงคโปร์ในครั้งนี้ คือบริเวณ Marina Bay, ปากแม่น้ำสิงคโปร์ ซึ่งเป็นที่ตั้งของเมอร์ไลออน (Merlion) และเกาะเซ็นโตซ่า  ยูนิเวอร์เซล ได้ชมภาพยนตร์ 4 มิติ  (4D) เรื่อง“Pirates” ภาพยนตร์แนวผจญภัยของเหล่าลูกเรือโจรสลัด และกัปตันลัคกี้ ในการออกค้นหาสมบัติล้ำค่าที่ถูกฝังไว้  การ ชมภาพยนตร์ต้องสวมแว่นตาพิเศษที่โรงหนังจัดให้ ขณะชมเราจะรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของภาพยนตร์เรื่องนั้น ได้สัมผัสทั้งรูป รส กลิ่น เสียง  สนุกสนานและประทับใจมาก  นอกจากนี้ยังได้ชมน้ำพุเต้นระบำ song of the sea สวยงาม ตื่นตา ตื่นใจมาก ๆ

3. รูปถ่ายขณะไปศึกษาดูงานประเทศมาเลเซียและประเทศสิงคโปร์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

กิจกรรมที่ 1 แนะนำโรงเรียน

ผลงานครูสุจิตรา

ครูสุจิตรา on PhotoPeach

คำถามชวนคิด

ดอกกุหลาบ on PhotoPeach

ผู้ติดตาม